Yicong Zhou, Sos Agaian, Valencia M. Joyner, and Karen Panetta, SPIE Electronic Imaging 2008, San Jose, CA, 2008, p. 681215.